اندیشه

اَندیشه یا فِکر،یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. ایمانوئل کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» دربارهٔ فکر و مفاهیم به بحث پرداخته‌است.

تلاش ذهنی برای حل مساله را فکر میگویند

دکترحسین الهی قمشه ای اندیشه مولانا
ایمیل محفوظ می ماند.