به تو دست می‌سایم وجهان را درمی‌یابم،به تو می‌اندیشم و زمان را لمس می‌کنم

شاملو
به تو دست می‌سایم و
جهان را درمی‌یابم،
به تو می‌اندیشم و
زمان را لمس می‌کنم
معلق و بی‌انتها
عُریان.

می‌وزم،
می‌بارم،
می‌تابم.

آسمانم
ستارگان و زمین،
و گندمِ عطرآگینی که دانه می‌بندد
رقصان
در جانِ سبزِ خویش.

از تو عبور می‌کنم
چنان که تُندری از شب.

می‌درخشم
و فرومی‌ریزم.

#احمد_شاملو 
ایمیل محفوظ می ماند.