فیه ما فیه اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی – راوی استاد بهروز رضوی

فیه ما فیه اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی- فصل اول – راوی استاد بهروز رضوی
فیه ما فیه- مولانا جلال الدین محمد بلخی – فصل دوم -موزیک متن استاد حسین علیزاده – راوی بهروز رضوی
فیه ما فیه – اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی – فصل سوم -راوی استاد بهروز رضوی
فیه ما فیه اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی- فصل چهارم- راوی استاد بهروز رضوی
فیه ما فیه – اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی- فصل پنجم – راوی استاد بهروز رضوی
فیه ما فیه – اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی- فصل ششم – راوی استاد بهروز رضوی
فیه ما فیه – اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی- فصل هفتم – راوی استاد بهروز رضوی

فیهِ ما فیهِ یا مقالات مولانا، کتابی است به نثر فارسی اثر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (۶۰۴–۶۷۲ ق) با موضوع نقد و تفسیر عرفانی و شامل یادداشت‌هایی است که در طول سی سال از سخنان مولانا در مجالس فراهم آمده‌است. این سخنان توسط مریدان مولانا نوشته می‌شده‌است. نثر این کتاب ساده و روان است و درون‌مایه‌ای از مطالب عرفانی دینی و اخلاقی دارد.

سه اثر منثور مولوی فیه مافیه، مکتوبات (مکاتیب نیز گفته می‌شده) و مجالس سبعه هستند. اما از میان این سه اثر منثور، مکتوبات تنها اثری است که به قلم خود مولوی است. فیه مافیه و مجالس، گفته‌ها و آموزه‌هایی است که مولانا بیان می‌کرده و پیروان آن را می‌نوشتند.

ایمیل محفوظ می ماند.