نگاه فلسفی هگل

نگاه فلسفی هگل

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایده‌آلیسم آلمانی بود.

نگاه فلسفی هگل

آثار
هگل در دوران زندگی خود تنها چهار کتاب منتشر ساخت:

  1. پدیدارشناسی روح (یا پدیدارشناسی ذهن):برداشت وی از فراگرد آگاهی از ادراک حسی تا دانش مطلق
  2. علم منطق
  3. دائرةالمعارف علوم فلسفی
  4. عناصر فلسفه حق
  5. ارباب و بنده

ویکی پدیا

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.