نگارگری ایرانی

نگارگری ایرانی

نگارگری ایرانی
به هنر ظریف و ریزنقش خاور نزدیک گفته می‌شود که بیشتر به انگیزه ای ویژه مانند کتابهای ادبی، علمی و پزشکی و یا به گونه جداگانه (مرقع) ساخته می‌شوند.

واژه نگارگری، برابر با نگاریدن، کشیدن نقش، نقاشی و صورتگری آمده‌است.

مکتب بغداد
مکتب شیراز اول
ایمیل محفوظ می ماند.