کتاب اندیشه های کوانتومی مولانا

به یاری خدا بعد از خواندن کتاب مطالب مهم را در این قسمت خواهم گذاشت.

علم و عرفان عالیترین تجلیات اندیشه و روح انسان هستند.
گرچه هر دو در جهت شناخت هستی و آفریننده عالم وجود و حقیقت بود و نمود حرکت می‌کنند،اما روش آنها در شناخت شناسی موجب شده است که در کنار یکدیگر گام بردارند.

علم به معنی دانش و دانایی است. به معنی ادراک نیز آمده است. در منطق می‌گویند علم صورت حاصل از اشیاء در ذهن و یا عقل است.

در حدیث آمد که یزدان مجید
یک گره را جمله عقل و علم و جود
نیست اندر عنصرش حرص و هوا
یک گروه دیگر از دانش تهی
او نبیند جز که اصطبل و علف
این سوم هست آدمی‌زاد و بشر

خلق عالم را سه گونه آفرید
آن فرشته‌ست او نداند جز سجود
نور مطلق زنده از عشق خدا
هم‌چو حیوان از علف در فربهی
از شقاوت غافلست و از شرف
نیم او ز افرشته و نیمیش خر

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.