برنامه کتاب باز – آقای مجتبی شکوری و آقای صحت – ما با مرگ خلوت و انزوای خود روبرو هستیم – در پشت پرده ذهن ما چه میگذرد

ما با مرگ خلوت و انزوای خود روبرو هستیم – ویژه دکتر شکوری
در پشت پرده ذهن ما چه میگذرد و چه تاثیری روی زندگی ما دارد ؟ – ویژه دکتر شکوری
چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم ؟ – ویژه دکتر شکوری
من صدای نفس باغچه را میشنوم – ویژه دکتر شکور
ایمیل محفوظ می ماند.