شرح دفترم ششم مثنوی مولانا – دکتر عبدالکریم سروش

دفتر ششم/جلسه ۱

در نخستین نشست از شرح دفتر ششم مثنوی دکتر عبدالکریم سروش ضمن بیان نکاتی کلی درباره این دفتر و اهمیت آن و این که مولانا آن را در چه شرایطی سرود و اشاره به دفترهای پیشین ابتدا مقدمه مولانا را که به حسام الدین و در قالب نثر در ابتدای دفتر ششم است را خوانده و دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان میکند و سپس به شرح ابیات اول تا ۳۹ از دفتر ششم می‌پردازند.

دفتر ششم جلسه اول

دفتر ششم جلسه دوم

دفتر ششم جلسه سوم

دفتر ششم جلسه چهارم

دفتر ششم جلسه پنجم

دفتر ششم جلسه ششم

دفتر ششم جلسه هفتم
ایمیل محفوظ می ماند.