معراج آشکار – دکترسروش – شهرام ناظری | صوتی

دکلمه دکتر عبدالکریم سروش . خواننده شهرام ناظری

پیدا شـــدم… پیدا شدم
پیدایِ نا پیدا شدم
شِیدا؛ شیدا؛ شـــیدا شدم
شـیدا شدم… شـیدا شدم

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.