رمضان در آینه هنر دکتر عبدالکریم سروش | سخنرانی

سخنرانی دکتر سروش – رمضان در آینه هنر

وَ خُذُوا مِنْ أجْسَادِکُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَیأنْفُسِکُمْ
از این بدنتان بگیرید و برای جانتان خرج کنید

ایمیل محفوظ می ماند.