انواع غم و شیوه برخورد با غم و رنج ها – سخنرانی ایرج شهبازی

شیوه برخورد با غم ها و رنج ها
۱- گریز
۲- ستیز
۳- پذیرش و تحلیل

انواع غم – ایرج شهبازی

بازشناسی انواع غم
۱- غم های ناشی از اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی
۲- غم های اجتناب ناپذیر
۳- غم های بیهوده
۴- غم های والا

شیوه برخورد با غم ها و رنج ها

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.