کتاب صوتی “حدیثِ خوشِ سعدی”نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم

کتاب حدیثِ خوشِ سعدی ، کتابی است به قلم ارزشمند دکتر عبدالحسین زرین کوب که در یازده بخش تنظیم و به صورت صوتی ارائه شده است . فصل های کتاب : خلق و خوی و سیره اتابک ابوبکر – مردم شیراز در روزگار سعدی – تحصیل در بغداد – در بغداد – بازگشت به شیراز – روحیات و حال و سن سعدی در بازگشت به شیراز – پس از روزگار سلغوریان – درباره سفر به خراسان ، هند و کاشغر – درباره تخلص سعدی – بوستان وگلستان – سعدی شیخ شیراز

ایمیل محفوظ می ماند.