کوک سه تار

انواع کوک سه تار برای اجرای دستگاه ها و آوازها

کوک ماهور و چهارگاه سه تار
کوک شور و آوازهای آن ( دشتی – ابوعطا – افشاری ) سه تار
کوک نوا – همایون – اصفهان سه تار
کوک سه گاه – سه تار
کوک راست پنجگاه – سه تار
کوک آواز بیات ترک – سه تار
ایمیل محفوظ می ماند.