سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- شماره ۶۹-ای جهان دیده بود خویش از تو

ای جهان دیده بود خویش از تو
هیچ بودی نبوده پیش از تو
در بدایت بدایت همه چیز
در نهایت نهایت همه چیز

سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- شماره ۶۹

روشنی پیش اهل بینائی
نه به صورت به صورت آرائی
به حیاتست زنده موجودات
زنده لیک از وجود تست حیات

یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید
دود آهیش در آیینه ادراک انداز

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.