بزم بدیعی، محمودی خوانساری – صوتی

ساز و آواز
”گر چه شب تاریک است
دل قوی دار ، سحر نزدیک است “

اینو گذاشتم برای ۴۰ سالگیم به بعد..

ایمیل محفوظ می ماند.