مرید خرابات ، شور و بیات ترک :: محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان ، فرهنگ شریف ، جهانگیر ملک ( اجرای خصوصی ۱۳۶۲ )

مرید خرابات
آلاله کوهسارانم ته ای یار
بنفشه جوکنارانم ته ای یار
آلاله کوهساران هفته ای بی
امید روزگارانم ته ای یار
*****
ز دل نقش خیالت در شب یار
خیال خط و خالت در شب تار
مژه سازم به گرد دیده پرچین
که تا وینم جمالت در شب تار
*****
دلم بی وصل ته شادی مبیناد
زدرد و محنت آزادی مبیناد
خراب آباد دل بی مقدم تو
الهی هرگز آبادی مبیناد
*****
مرا نه سر نه سامون آفریدند
پریشونم پریشون آفریدند
پریشون خاطرون رفتند در خاک
مرا از خاک ایشون آفریدند
باباطاهر
ایمیل محفوظ می ماند.