درخت به ژاپنی جان گالزورثی / بهروز رضوی – صوتی

کتاب صوتی – درخت به ژاپنی – جان گالزورثی

به محض اینکه آقای نیلسون مرد خوشنام و سرشناس شهر پنجره اتاقش را گشود برای اولین بار حس شیرین خاصی گلویش را به خارش انداخت و در همان حال احساس پوچ و غریبی سینه‌اش را درست در زیر دنده پنجم به لرزه درآورد…

ایمیل محفوظ می ماند.