آدم وقتی فقیر می شود

آدم وقتی فقیر می شود
خوبیهایش هم حقیر میشوند
اما کسی که زر دارد یا زور دارد
عیبهایش هم هنر دیده می شوند
و چرندیاتش هم
حرف حسابی به حساب می آیند

ایمیل محفوظ می ماند.