دعاهای مولانا دکتر سروش – صوتی

این دعا هم بخشش و تعلیم تست
گرنه در گلخن گلستان از چه رست
دکتر عبدالکریم سروش – دعاهای مولانا
کای کمینه بخششت ملک جهان
من چه گویم چون تو می‌دانی نهان
قطرهٔ دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش
قطرهٔ علمست اندر جان من
وارهانش از هوا وز خاک تن
پیش از آن کین خاکها خسفش کنند
پیش از آن کین بادها نشفش کنند

هم دعا از تو اجابت هم ز تو
ایمنی از تو مهابت هم ز تو
گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن
مصلحی تو ای تو سلطان سخن
کیمیا داری که تبدیلش کنی
گرچه جوی خون بود نیلش کنی
این چنین میناگریها کار تست
این چنین اکسیرها اسرار تست
آب را و خاک را بر هم زدی
ز آب و گل نقش تن آدم زدی


ای برون از وهم و قال و قیل من
خاک بر فرق من و تمثیل من


گاه خورشیدی و گه دریا شوی
گاه کوه قاف و گه عنقا شوی
تو نه این باشی نه آن در ذات خویش
ای فزون از وهمها وز بیش بیش

ای خدا ای فضل تو حاجت روا
با تو یاد هیچ کس نبود روا
ایمیل محفوظ می ماند.