دروغ مگو و از همه مهم تر به خودت دروغ مگو.

.
دروغ مگو،
و از همه مهم‌تر به خودت دروغ مگو.
کسی که به خودش دروغ میگوید و به دروغ خویش گوش می‌دهد، به چنان بن‌بستی می‌رسد که حقیقت درون یا پیرامونش را تمیز نمی‌دهد، و اینست که احترام به خود و دیگران را از دست می‌دهد.
و با نداشتن احترام دست از محبت می‌کشد، و برای مشغول کردن و پرت کردن حواسش از بی محبتی به شهوات و لذات خشن راه می‌دهد و در رذالت‌های خویش در بهیمیَّت فرو می‌رود، و همه‌اش هم از دروغزنی مداوم به دیگران و به خویشتن. آدمی که به خود دروغ می‌گوید، بسیار آسان‌تر از دیگران مورد اهانت قرار می‌گیرد.

.
کتاب : برادران کارامازف داستایوفسکی

ایمیل محفوظ می ماند.