آخی .بیا تا دست ازین عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل برآریم – اجرای خصوصی استاد محمدرضا شجریان

استاد محمدرضا شجریان

بیا تا دست ازین عالم بداریم

بیا تا پای دل از گل برآریم

بیا تا بردباری پیشه سازیم

بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

2 دیدگاه ها
ایمیل محفوظ می ماند.